Cultuur

A.V.V.L. afd. Bolsward-Littenseradiel-Wunseradiel
Begrafenis- en crematievereniging "De Laatste Eer"
Bejaardensoos "Vriendenkring"
Biljartvereniging "De Krite Keu"
Bond van Plattelandsvrouwen Witmarsum e.o.
Buurtvereniging "Fan Keats oant Harke"
Buurtvereniging "De Hikkesluters"
Buurtvereniging "It Klompke"
Buurtvereniging "De Stoarmhoeke"
CBS "De Bonkelder", Schoolcommissie CBS "De Bonkelder"
Chr. Gemengde Zangvereniging "Scheppingsgave"
Chr. Maatsch. Vrouwenbeweging
Dorpsbelang
Dorpskrant De Koepel
Drie kaart stuk
E.H.B.O. Witmarsum e.o.
Elk wat wils
Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (afd. Witmarsum-Arum-Pingjum)
Gymnastiekvereniging "V&O"
Jongerensoos "De Doofpot"
Judo De Súdwester
Kaatsvereniging Pim Mulier
Kinderopvang Zuidwest Friesland
Meer Bewegen voor Ouderen
Muziekvereniging "Nij Libben"
Ondernemers Vereniging Witmarsum
Peuterspeelzaal "It Protternest"
Politiehondenvereniging "PHDC Moed en Vertrouwen"
R.K. Begrafenisvereniging
Stichting Koepelconcerten Witmarsum
Stichting Zwembad Witmarsum e.o.
Tennisclub T.C.W.
Toanielferiening "Fryske Krite Wytmarsum"
Toneelvereniging "Surprise"
Ver. voor Openbaar Onderwijs
Voetbalvereniging S.V. Mulier
Volksdansgroep "De Koepeldansers"
Volleybalvereniging "Thrium"
Waterpark Mounewetter
Watersport Vereniging Witmarsum
IJsvereniging