Cultuur

[/su_spoiler]
Begrafenis- en crematievereniging "De Laatste Eer"
Bejaardensoos "Vriendenkring"
Biljartvereniging "De Krite Keu"
Bond van Plattelandsvrouwen Witmarsum e.o.
Buurtvereniging "De Hikkesluters"
CBS "De Bonkelder"
Chr. Gemengde Zangvereniging "Scheppingsgave"
Chr. Maatsch. Vrouwenbeweging
Dorpsbelang
Dorpskrant De Koepel
E.H.B.O. Witmarsum e.o.
Elk wat wils
Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (afd. Witmarsum-Arum-Pingjum)
Gymnastiekvereniging "V&O"
Judo De Súdwester
Kaatsvereniging Pim Mulier
Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Kids First
Meer Bewegen voor Ouderen
Muziekvereniging "Nij Libben"
Ondernemers Vereniging Witmarsum
Peuterspeelzaal "It Protternest"
R.K. Begrafenisvereniging
Stichting Koepelconcerten Witmarsum
Stichting Zwembad Witmarsum e.o.
Tennisclub T.C.W.
Toanielferiening "Fryske Krite Wytmarsum"
Toneelvereniging "Surprise"
Ver. voor Openbaar Onderwijs
Voetbalvereniging S.V. Mulier
Volksdansgroep "De Koepeldansers"
Volleybalvereniging "Thrium"
Waterpark Mounewetter
Watersport Vereniging Witmarsum
IJsvereniging
[/su_accordion]