Ontspanning

Biljartvereniging "De Krite Keu"
Bejaardensoos "Vriendenkring"
Buurtvereniging "De Hikkesluters"
Buurtvereniging "It Klompke"
Chr. Gemengde Zangvereniging "Scheppingsgave"
Chr. Maatsch. Vrouwenbeweging
Elk wat wils
Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (afd. Witmarsum-Arum-Pingjum)
Gymnastiekvereniging
Meer Bewegen voor Ouderen
Muziekvereniging "Nij Libben"
Toanielferiening "Fryske Krite Wytmarsum"
Toneelvereniging "Surprise"
Waterpark Mounewetter