Ontspanning

Biljartvereniging "De Krite Keu"
Bejaardensoos "Vriendenkring"
Buurtvereniging "Fan Keats oant Harke"
Buurtvereniging "De Hikkesluters"
Buurtvereniging "It Klompke"
Buurtvereniging "De Stoarmhoeke"
Chr. Gemengde Zangvereniging "Scheppingsgave"
Chr. Maatsch. Vrouwenbeweging
Elk wat wils
Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (afd. Witmarsum-Arum-Pingjum)
Gymnastiekvereniging
Jongerensoos "De Doofpot"
Meer Bewegen voor Ouderen
Muziekvereniging "Nij Libben"
Toanielferiening "Fryske Krite Wytmarsum"
Toneelvereniging "Surprise"
Volksdansgroep "De Koepeldûnsers"
Waterpark Mounewetter