WOK

Het Witmarsumer Ontspannings Komite (WOK) organiseert ieder jaar Koningsdag. Harmen de Boer, bestuurslid Dorpsbelang Witmarsum, coördineert dit.
Contact: wokwitmarsum@hotmail.com