De Koepel

De Koepel Wytmarsum

 • Boerenfietstocht ‘Efkes buorkje’

  Op 14 juli kun je op de fiets ‘Efkes Buorkje’ (even bij de boer kijken) in Arum, Kimswerd, Pingjum en Witmarsum. Dit gebied leent zich uitstekend voor het houden van vee en akkerbouw, de grond bestaat uit klei en lichte zavel waarop gras en akkerbouwgewassen prima willen groeien. Ook worden er in het gebied reeên, hazen, […] The post Boerenfietstocht ‘Efkes buorkje’ appeared first on De Koepel.

 • Werkzaamheden in het Flietsterbosk

  In verband met de essentaksterfte zal Natuurmonumenten de komende tijd moeten ingrijpen in het Flietsterbosk. Essentaksterfte Sinds een aantal jaren gaan de essen in Nederland op grote schaal dood door een agressieve schimmelziekte. Dit wordt de essentaksterfte genoemd. De essen beginnen van de takken naar de stam toe af te sterven. Dit gaat steeds verder […] The post Werkzaamheden in het Flietsterbosk appeared first on De Koepel.

 • Overzicht activiteiten Aylva State Witmarsum

  Overzicht activiteiten Aylva State Witmarsum Naast de extra activiteiten organiseert Aylva State elke maand ook vast activiteiten. Zie het overzicht. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Femke Epema-de Haan, medewerker Welzijn/Activiteitenbegeleiding, telefoon 0517-531456 of activiteitenbegeleiding.aylvastate@patyna.nl The post Overzicht activiteiten Aylva State Witmarsum appeared first on De Koepel.

 • Werkzaamheden Flietsterbosk

  Natuurmonumenten verricht binnenkort werkzaamheden in het Flietsterbosk in Witmarsum. Een bericht van boswachter Sander Veenstra. In het bos zal de komende tijd gewerkt worden aan de beukenlaan. Het pad dat hier loopt zal dan enige tijd afgesloten zijn. Het afsluiten is nodig om de veiligheid te garanderen. Het Flietsterbosk is ooit aangeplant met een recreatie- en oogstdoelstelling. […] The post Werkzaamheden Flietsterbosk appeared first on De Koepel.

 • Antwoorden Kunstprijsvraag Witmarsum2018

  Een compliment voor de mensen die de vragen hebben beantwoord. Er waren wat gemakkelijker en wat moeilijker vragen bij. Als je goed zocht, kon je alle antwoorden vinden op internet. Er waren een paar mensen bij met nul fouten. Deze antwoordformulieren hebben we gecontroleerd op de juiste spelling en daarna op de gedetailleerde antwoorden. Uiteindelijk was […] The post Antwoorden Kunstprijsvraag Witmarsum2018 appeared first on De Koepel.

 • ODE OAN DE KOEPEL

  Do bist no al fiif-en-sechstich jier foar dyn doarp Wytmarsum yn it spier dêr meie wy wol even stil by stean foardat jim noch 35 jier fierder gean De basis is ien stik frijwillichheid foar de skiednis, de mienskip en eigenheid in grut komplimint oan jim allegearre dat meie jim dan ek wolris hearre Jim […] The post ODE OAN DE KOEPEL appeared first on De Koepel.

 • IT BERN

  It Bern Tegearre rinne sy it paad op nei it tsjerkhôf. Sy pakt him by de hân, yn de oare hân hat sy blommen. In mei soarch útsocht boskje. Net te grut, dat past net. De rêch, fan harren beide, is in bytsje rûngear en it is te sjen dat de lêst fan it tinken […] The post IT BERN appeared first on De Koepel.

 • GJIN DEINUMS MEAR YN WYTMARSUM?

  Yn it tillefoanboek 2004-2005 sil grif de namme Deinum net mear foarkomme wat Wytmarsum oangiet. Of it moast al wêze dat wy ferjitte om T.Deinum-Rusticus útskriuwe te litten. Se ferstoar op Himelfeartsdei 2003 op de hege leeftyd fan 97 jier. Se hie lang mei Wieger Deinum op ´Lyts Sybolsma´ wenne, no it stee fan Age […] The post GJIN DEINUMS MEAR YN WYTMARSUM? appeared first on De Koepel.

 • MIJN JEUGD IN WITMARSUM

  Mijn jeugd in Witmarsum In september 2012 was ik in Witmarsum om het graf van mijn broertje te bezoeken toen ik ontdekte dat er in de kerk een fototentoonstelling was. Tot mijn verrassing ontdekte ik een foto van mijn klas uit 1951 waar ik links vooraan sta. Dat was best een emotioneel moment en vele […] The post MIJN JEUGD IN WITMARSUM appeared first on De Koepel.

 • YN PETEAR MEI PIER HIDMA

  It is in lytse skiere wrâld as ik 12 febrewaris middeis ûnderweis bin nei Frjentsjer. It doel is de famylje Hidma, dy har noflik ûnderkommen oan ‘e râne fan de stêd ha. De ôfspraak is mei Pier Hidma.. Werom no krekt mei dizze man? Jierren lyn haw ik foar myn stúdzje Frysk hiel wat âlde […] The post YN PETEAR MEI PIER HIDMA appeared first on De Koepel.