Wat doet het dorpsbelang?

Het doel van de vereniging is de bevordering en het behoud van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Witmarsum. Dat doen we door ons te richten op:

• het verbeteren van de leefomgeving, zoals welzijn, wonen en werken van de lokale gemeenschap in Witmarsum;
• het bevorderen van de betrokkenheid van burgers bij de vormgeving en inrichting van de leefomgeving;

Het bestuur hanteert de volgende uitgangspunten bij het opstellen en uitvoeren van zijn beleid:

• bij alle beslissingen die worden voorbereid of genomen dient de zorg voor de mens, de inwoner van Witmarsum, centraal te staan;
• het “dorpse karakter” van Witmarsum dient bewaard te blijven;
• behoud en verbetering van het huidige voorzieningenniveau en de ons omringende natuur hebben hoge prioriteit.