Bedrijvigheid

Amarant Kapsalon
KERKPLEIN 11
8748 BP WITMARSUM
0517-531947
Cats garage
PINGJUMERSTRAAT 49
8748 BM WITMARSUM
0517-531441
0517-532335
De Noeste Hoeve trainingsstal
G. JAPIKSWEG 20
8748 CM WITMARSUM
0517-532358
0517-531033
Fysio Witmarsum
V. AYLVAWEG 16
8748 CE WITMARSUM
0517-5311901
Groencentrum Witmarsum
IT VLIET 3
8748 EA WITMARSUM
0517-531357
0517-531019
Haitsma Loonbedrijf
PINGJUMERSTRAAT 26
8748 BN WITMARSUM
0517-531388
Heeringa Bouwbedrijf
DE TUNEN 17
8748 EG WITMARSUM
0517-533080
Hofstrabouw
GIJSBERT JAPIKSWEG 53
8748 CL WITMARSUM
0517-532207
Menage installatiebedrijf
ARUMERWEG 28
8748 AD WITMARSUM
0517-531246
Mounewetter Recreatie
MOUNEPLEIN 1
8748 DT WITMARSUM
0517-531967
Nice Flavour
PINGJUMERSTRAAT 21
8748 BM WITMARSUM
0517-531874
Ondernemers Vereniging Witmarsum
Secr. Margriet van der Zee
De Tunen 13
8748 EG Witmarsum
0517-343000
SNS Regiobank
Van Aylvaweg 1
8748 CC Witmarsum
0517-531529
Waterlander Organisatie & Advies
DE TSJASKER 44
8748 DW WITMARSUM
0517-532945
Witteveen Makelaardij
VAN OSINGAWEG 1
8744 EV SCHETTENS
0517-532266
0517-532412
ZeeDesign Grafische Verbeelding
DE TUNEN 13
8748 EG WITMARSUM
+31 517 343 000

Sport en ontspanning

Bejaardensoos “Vriendenkring”
Mevr. T. Smid-Breuker
It Fliet 7
8748 EA Witmarsum
0517-531335
Biljartvereniging “De Krite Keu”
Mevr. S. Sieswerda
Meester de Vriesstraat 27
0517-579354
Bond van Plattelandsvrouwen Witmarsum e.o.
Mevr. M. de Boer-Veldhuizen
Arumerweg 107
8748 CX Witmarsum
0517-531431
Buurtvereniging “De Hikkesluters”
Mevr. H. De Jong
Schoolstraat 16
8748 AT Witmarsum
0517-531766
Chr. Gemengde Zangvereniging “Scheppingsgave”
G. Tol
Kerkstraat 21
8749 GX Pingjum
Chr. Maatsch. Vrouwenbeweging
mevr. J. Reinsma-Wiersma
Gysbert Japiksweg 59
8748 CL Witmarsum
0517-531598

of mevrouw J. Elzinga-Andela
De Muonts 22
8748 DX Witmarsum
0517-531805

Dorpsbelang Witmarsum
Voorzitter: Paul van Steijn
Dorpskrant De Koepel
secr. Adri de Vries
Postbus 24
8748 ZL Witmarsum
-
Tsjerkeleane 38
8748 BJ Witmarsum
0517-531205
Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (afd. Witmarsum-Arum-Pingjum)
Mevrouw E. Meekma-Louwsma
Arumerweg 99
8748 CX Witmarsum
0517-531984
Gymnastiekvereniging “V&O”
Tamara Oudekerken
Merkelan 3
8748 GE Witmarsum
0517-532601
IJsvereniging
Mevr. H. van der Vlugt
Gysbert Japiksweg 29
8748 CK Witmarsum
0517-532125
Judo De Súdwester
Mevr. A. van der Wal
Kleine Buren 19
8749 GH Pingjum
0517-579285
Kaatsvereniging Pim Mulier
Simon Lemstra (secretaris)
Dole 1
8748 GA Witmarsum
06-51145638
Muziekvereniging “Nij Libben”
Sieta Zeinstra
Van Aylvaweg 52
Witmarsum
Stichting Koepelconcerten Witmarsum
Tj. van Beets
Molenweg 37
8748 CN Witmarsum
0517-531295
Stichting Zwembad Witmarsum e.o.
R.W.A. Bijlsma
Maanbaan 1
8802 BD Franeker
0517-395366
Tennisclub T.C.W.
mevr. A. Postuma-Smit
Meester de Vriesstraat 40
8748 BV Witmarsum
0517-531509
Toneelvereniging “Surprise”
Dhr. Jan Leijstra
Dole 5
Witmarsum
Voetbalvereniging S.V. Mulier
Sandra Wagenaar- v.d. Hoek (secretaris)
It Partoer 2
8748 GM Witmarsum
0517-581287
Volleybalvereniging “Thrium”
Esther Schippers
Schoolstraat 21
8748 AS Witmarsum
0517-532475

Jeugdcontactpersoon: Marga Kramer
Kaatsplein 13
8822 VS Arum
0517-642270

Waterpark Mounewetter
Mevr. J. van der Vliet
Postbus 31
8748 ZL Witmarsum
0517-531704

Onderwijs

Basisschool CBS De Bonkelder
De Tsjasker 2
8748 DW Witmarsum
0517 531 919
Basisschool OBS De Utskoat
De Tsjasker 4
8748 DW Witmarsum
0517-531818
Kinderopvang De Bovenkruier
Spinnekop 8
8748 BG Witmarsum
088-0350446

Kinderopvang van Kids First

Peuterspeelzaal It Protternêst Witmarsum
Spinnekop 4
8748 BG Witmarsum
088-0350446

Peuterspeelzaal van Kids First

Welzijn

Dorpsbelang Witmarsum
Voorzitter: Paul van Steijn
Dorpskrant De Koepel
secr. Adri de Vries
Postbus 24
8748 ZL Witmarsum

Tsjerkelân 38
8748 BJ Witmarsum
0517-531205
E.H.B.O. Witmarsum e.o.
Annie Bergsma
De Krite 1
8748 GG Witmarsum
0517-531398
Huisartsenpraktijk De Tsjasker
De Tsjasker 9
8748 DV Witmarsum
0517-531281
0517-531735
Stichting Ekspedysje Wytmarsum
Zonnebloem Witmarsum e.o.
Mevr. D. Lemstra
Pingjumerstraat 41
0517-5314127

 

Wist je dat?

Er ook een Witmarsum in Brazilië ligt?

Witmarsum is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina. De gemeente telt 3.584 inwoners (schatting 2009).

De plaats is door Duitse mennonieten, die zich in het begin van de twintigste eeuw hier vestigden, vernoemd naar de geboorteplaats van Menno Simons, Witmarsum in Friesland.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Witmarsum_(Brazilië)