Het doel van de vereniging is de bevordering en het behoud van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Witmarsum. Dat doen we door ons te richten op:

  • het verbeteren van de leefomgeving, zoals welzijn, wonen en werken van de lokale gemeenschap in Witmarsum;
  • het bevorderen van de betrokkenheid van burgers bij de vormgeving en inrichting van de leefomgeving;

Het bestuur telt een aantal bestuursleden en hanteert de volgende uitgangspunten bij het opstellen en uitvoeren van zijn beleid:

  • bij alle beslissingen die worden voorbereid of genomen dient de zorg voor de mens, de inwoner van Witmarsum, centraal te staan;
  • het “dorpse karakter” van Witmarsum dient bewaard te blijven;
  • behoud en verbetering van het huidige voorzieningenniveau en de ons omringende natuur hebben hoge prioriteit.

SAMEN MET DE LEDEN
De Vereniging tracht dit te bereiken door samenwerking met haar leden (inwoners van Witmarsum), belanghebbenden en met de gemeente Súdwest Fryslân. Maak uw wensen dus aan het bestuur kenbaar! Klik op ‘Vragen?’ en meld ons uw suggestie!

LEDENVERGADERING
Tenminste één keer per jaar wordt een ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur verantwoording aflegt over zijn activiteiten gedurende het afgelopen jaar. Nieuwe plannen kunnen worden besproken. Tevens kunnen in deze vergadering leden vragen stellen of opmerkingen plaatsen. Daarnaast vergadert het bestuur gemiddeld 1 maal per maand.

DE KRACHT VAN OVERLEG
Regelmatig zit het bestuur van Dorpsbelang om de tafel met vertegenwoordigers van de gemeente Súdwest Fryslân om de zaken die voor het dorp Witmarsum spelen, te bespreken. Heeft u zaken waarbij de gemeente een rol speelt, bespreek dit dan met het bestuur van Dorpsbelang. Zowel de gemeente als Dorpsbelang zijn ervoor om de belangen van de burgers te ondersteunen.
Dorpsbelang is vertegenwoordigd bij overleggen van Doarpswurk en de jaarlijkse bestuursvergaderingen van zwembad Mounewetter.

OP DE HOOGTE BLIJVEN
In dorpskrant “de Koepel” die elke maand uitkomt, verschijnt regelmatig de rubriek ‘Dorpsbelang’ over ontwikkelingen die spelen in ons dorp. Maar ook op deze site kunt u de nieuwste ontwikkelingen lezen en u kunt ons volgen op onze Facebook pagina.

VERENIGING DIE VALT ONDER DORPSBELANG

  • WOK Witmarsumer Ontspannings Komité: het WOK organiseert een aantal feesten, zoals de Koningsdag, de lampionnenoptocht op 11 november en de intocht van Sint Nicolaas. Verder ondersteunt het WOK activiteiten die andere verenigingen voor kinderen organiseert.

Word lid

Van de Vereniging voor Dorpsbelang
Witmarsum is ruim 50% van de huishoudens lid. De contributie bedraagt 10,00 euro per jaar. Als lid kunt u meedenken en meebeslissen over de belangen van Witmarsum en haar inwoners. Doe mee en meld u aan als lid, in het belang van u en uw eigen woonomgeving. U kunt lid worden door de contributie over te maken op rekening NL90RABO0371503973 van de Rabobank, ten name van Dorpsbelang Witmarsum. De voorkeur gaat uit naar een automatische incasso. Ook dan betaalt u €10,00 per jaar. Meer informatie, vragen of suggesties Klik op ‘Vragen?’ en stuur uw vraag of suggestie naar het bestuur van Dorpsbelang. Wij zullen u zo snel mogelijk antwoord geven.

Wist je dat?

De Koepelkerk in 1633 werd gebouwd in opdracht van Tjaerd van Aylva ter vervanging van een kerk uit de 13e eeuw die in 1631 met uitzondering van de zadeldaktoren door noodweer onherstelbaar werd beschadigd. In 1661 brandde de toren af. Deze werd vervangen door een toren met spits, maar in 1819 afgebroken. Het schip kreeg aan beide zijden een driezijdige sluiting en in het midden een achtkante dakruiter met koepel met twee klokken, een kleine klok uit 1433 en een grote uit 1656 van Jurjen Balthasar.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Koepelkerk_(Witmarsum)