Het doel van de vereniging is de bevordering en het behoud van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Witmarsum. Dat doen we door ons te richten op:

  • het verbeteren van de leefomgeving, zoals welzijn, wonen en werken van de lokale gemeenschap in Witmarsum;
  • het bevorderen van de betrokkenheid van burgers bij de vormgeving en inrichting van de leefomgeving;

Het bestuur telt een aantal bestuursleden en hanteert de volgende uitgangspunten bij het opstellen en uitvoeren van zijn beleid:

  • bij alle beslissingen die worden voorbereid of genomen dient de zorg voor de mens, de inwoner van Witmarsum, centraal te staan;
  • het “dorpse karakter” van Witmarsum dient bewaard te blijven;
  • behoud en verbetering van het huidige voorzieningenniveau en de ons omringende natuur hebben hoge prioriteit.

SAMEN MET DE LEDEN
De Vereniging tracht dit te bereiken door samenwerking met haar leden (inwoners van Witmarsum), belanghebbenden en met de gemeente Súdwest Fryslân. Maak uw wensen dus aan het bestuur kenbaar! Klik op ‘Vragen?’ en meld ons uw suggestie!

LEDENVERGADERING
Tenminste één keer per jaar wordt een ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur verantwoording aflegt over zijn activiteiten gedurende het afgelopen jaar. Nieuwe plannen kunnen worden besproken. Tevens kunnen in deze vergadering leden vragen stellen of opmerkingen plaatsen. Daarnaast vergadert het bestuur gemiddeld 1 maal per maand.

DE KRACHT VAN OVERLEG
Regelmatig zit het bestuur van Dorpsbelang om de tafel met vertegenwoordigers van de gemeente Súdwest Fryslân om de zaken die voor het dorp Witmarsum spelen, te bespreken. Heeft u zaken waarbij de gemeente een rol speelt, bespreek dit dan met het bestuur van Dorpsbelang. Zowel de gemeente als Dorpsbelang zijn ervoor om de belangen van de burgers te ondersteunen.
Dorpsbelang is vertegenwoordigd bij overleggen van Doarpswurk en de jaarlijkse bestuursvergaderingen van zwembad Mounewetter.

OP DE HOOGTE BLIJVEN
In dorpskrant “de Koepel” die elke maand uitkomt, verschijnt regelmatig de rubriek ‘Dorpsbelang’ over ontwikkelingen die spelen in ons dorp. Maar ook op deze site kunt u de nieuwste ontwikkelingen lezen en u kunt ons volgen op onze Facebook pagina.

INKOMSTEN
De inkomsten voor Vereniging  Dorpsbelang Witmarsum worden voor het grootste deel door leden ingebracht. Het lidmaatschap bedraagt Euro 10,00 per lid. Daarnaast worden er door gemeente Sudwest Fryslan diverse gelden beschikbaar gesteld, de Ondernemers Vereniging Witmarsum doneert een gedeelte en daarnaast een aantal particulieren die een bedrag doneren. Een overzicht van de inkomsten per jaar is te vinden bij de financiële jaarverslagen onder het tabblad VERSLAGEN.

UITGAVEN
De uitgaven komen ten goede aan diverse verenigingen in het dorp, er worden samenkomsten georganiseerd (Koningsdag, Nieuwjaarsborrel, etc.) om het mienskipsgevoel te vergroten. En diverse activiteiten voor de jeugd worden geïnitieerd en betaald door de Verenging Dorpsbelang Witmarsum. Waaronder het Sinterklaarfeest, St Maarten, Activiteiten met de Merke (Dorpsfeest) en de kindermiddag bij het Oktoberfeest. Een overzicht van de uitgaven per jaar is te vinden bij de financiële jaarverslagen onder het tabblad VERSLAGEN.

HET BEHEREN VAN DE GELDEN
De gelden worden beheerd door de penningmeester en de toezichthouder van de penningmeester van de vereniging. Elke bestuursvergadering worden de banksaldo’s bekeken en gecontroleerd. Elk jaar voorafgaand aan de ledenvergadering wordt het financiële jaarverslag geproduceerd en gecontroleerd door 2 leden van de kascommissie. Na goedkeuring van de kascommissie wordt het jaarverslag gepresenteerd op de jaarlijkse ledenvergadering aan de leden, die daar nog hun blik op kunnen werpen. Nadat de leden het financiële jaarverslag hebben goedgekeurd wordt het jaarverslag op deze website geplaatst. Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Witmarsum is onbezoldigd, de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.

DE FEESTCOMMISIE VAN DORPSBELANG

  • De feestcommissie van Dorpsbelang Witmarsum organiseert een aantal feesten, zoals de Koningsdag, de nieuwsjaarsdorpsborrel, de lampionnenoptocht op 11 november en de intocht van Sint Nicolaas. Verder ondersteunt de feestcommissie activiteiten die andere verenigingen voor kinderen organiseert.

Word lid

Van de Vereniging voor Dorpsbelang
Witmarsum is ruim 50% van de huishoudens lid. De contributie bedraagt 10,00 euro per jaar. Als lid kunt u meedenken en meebeslissen over de belangen van Witmarsum en haar inwoners. Doe mee en meld u aan als lid, in het belang van u en uw eigen woonomgeving. U kunt lid worden door de contributie over te maken op rekening NL90RABO0371503973 van de Rabobank, ten name van Dorpsbelang Witmarsum. De voorkeur gaat uit naar een automatische incasso. Ook dan betaalt u €10,00 per jaar. Meer informatie, vragen of suggesties Klik op ‘Vragen?’ en stuur uw vraag of suggestie naar het bestuur van Dorpsbelang. Wij zullen u zo snel mogelijk antwoord geven.

Wist je dat?

Witmarsum een terpdorp is dat is ontstaan in de vroege Middeleeuwen en waaromheen flinke buurten zijn gegroeid. Het komt voor het eerst in de bronnen voor in 1270, maar archeologische vondsten wijzen op een veel oudere bewoningsgeschiedenis.

Lees verder bij de bron:
Bron: https://www.frieslandwonderland.nl/friesland/plaats/witmarsum