Dorpsbelang is 15 juni 1959 opgericht. Lid zijn kostte in die tijd fl. 1,00 per jaar. Na de eerste vergadering waren er 60 leden. Inmiddels is bijna 80% van alle huishoudens in Witmarsum lid van Dorpsbelang. Het is zeer vermakelijk te lezen wat er in de afgelopen 50 jaar is gebeurd. We hebben oude notulen en verslagen doorgespit en daar de hoogtepunten uitgehaald. Laat u verrassen!

» 1999-2009
2008
Er wordt weer begonnen met Himmeldei door Lagere schoolkinderen.
Er zou een DB medaille kast zijn bij de Roskam.
Er waren 2 ereleden te weten: Mevr. De Vries, zij was 1 van de oprichtster en heeft 19 jaar in bestuur gezeten. Dhr. L. De Vries hij heeft 20 jaar in bestuur gezeten. Beide ereleden zijn helaas overleden.

» 1989-1999
1992
Graach Dien wordt opgericht.1993
Men stopt met de man/vrouw van het jaar.
Opening speeltuin bij Aylvastate.
Opening speeltuin Griene Plak.

» 1979-1989
1980
DB wil een fietspad Witmarsum – Pingjum.
Er wordt weer gestart met de Dodenherdenking1981
De stichting Gemeenschapshuis wordt opgericht, men is van plan een dorpshuis te bouwen bij de kantine van het zwembad, met zaal en plaats voor de Doofpot.1982
Jan. Verzoek van klassen 5 en 6 van de OLS voor de wederopbouw van speeltuin en aanleg van een crossbaan. Bonkelder houdt hiervoor een handtekeningenactie.
Dhr. Van Beets doet verzoek aan DB of ze zich wil inspannen om een evt. Elfsteden tocht door Witmarsum te laten komen men probeert dit te realiseren met DB van Schettens.
Maart. De plannen voor het gemeenschapscentrum liggen in Leeuwarden en het wachten is op “it skip mei jild”
Tandarts Broekhuizen vestigt zich in Witmarsum
Oktober. DB hoort van B en W dat er geen geld is voor het Gemeenschapscentrum. Men bekijkt of de plannen eenvoudiger kunnen.
Er wordt voorgesteld op de nieuwjaarsreceptie een man/vrouw van het jaar te eren.

1983
Mei. De jeugd houdt actie heitje voor karweitje om de crossbaan te financieren. Opbrengst fl 2641,85
Voor het 25 jarig jubileum van DB wordt er een revue gemaakt.

1984
Mei. Opening crossbaan door burgemeester Abma en Dhr. De Vries voorzitter DB
December. Dorpsbelangen Witmarsum, Kimswerd, Arum en Pingjum gaan ijveren voor een fietspad Kimswerd – Harlingen. Dit n.a.v. een dodelijk ongeval.

1985
DB bestuur assisteert bij doorkomst Elfstedentocht.
Maart. Tijdens Jaarvergadering Krijgt “het Bos” de naam “Flietsterbosk”
Mei. Witmarsum doet mee aan bevrijdingsoptocht in Makkum en wint 2 prijzen.

1986
Februari. DB bestuur assisteert wederom bij Elfstedentocht doorkomst.
April. 2e Prof Elfstedentocht voor wielrenners komt door ?Witmarsum.

1986
Er wordt actie gevoerd voor het behoud van Aylva State (in 1987 fuseert men met Avondrust in Makkum)

1987
Onderhoud (plantjes) Oorlogsgraven wordt vanaf nu verzorgd door de Landbouwschool.?Maart. Tijdens de jaarvergadering wordt besloten dat het resterende ?bedrag van fl. 13000,00 van het W.G.B. vrij wordt gegeven. Aangezien er geen Dorphuis komt.

1988
April. Start aanleg fietspad Kimswerd – Harlingen
Crossbaan wordt opgeheven

» 1969-1979
April 1969
Er wordt eenmalig gesproken over het dempen van de vaart door Witmarsum, Dit wegens stankoverlast, “er wordt van alles in gedumpt”4 Mei 1969
Men begint weer met de dodenherdenking door een krans te leggen op de oorlogsgraven.1969
DB is actief bezig om meer woningen te laten bouwen.

Februari 1970
Contributie fl. 2.50?Sportterrein krijgt naam “It Fliet”

Maart 1972
Jaarvergadering. Tot nu toe hebben 14 dames en 2 heren voor het W.G.B. opgehaald: fl. 31322,08

1972
Oude speeltuin wordt overgenomen door DB en opgeknapt door vrijwilligers.

Juni 1972
Het boekje “Ons Dorp Witmarsum” is klaar, en wordt uitgedeeld aan alle inwoners.

6 Augustus 1972
Aanbesteding zwembad

Maart 1973
Jaarvergadering. Er wordt een bedrag van fl. 43328,35 voor het zwembad overhandigd door het W.G.B. Contributie fl.3,00 (50 cent omhoog i.v.m. speeltuin onderhoud)

1973
Overleg met B en W. Eer wordt gevraagd door DB of het mogelijk is “wegwerp glas” inzamelplaatsen te realiseren. In 1975 worden er glascontainers geplaatst.

Februari 1975
DB wordt gevraagd straatnamen te bedenken voor de nieuwe Molenwijk. Dit zijn uiteindelijk De Tsjasker, Spinnekop, de Muonts. Plannen voor een camping bij het zwembad worden goedgekeurd. Het zwembad wordt in 1976 in gebruik genomen.

Mei 1975
Het bushokje van Kievitshorne is verdwenen, B en W wordt om opheldering gevraagd.
Samen met “Nij Libben” houdt men een bliksemactie voor nieuwe uniformen, opbrengst fl 1700,00

1976
Er is behoefte aan een 2e sportveld Jan. Men stuurt een brief aan B en W met het verzoek tot het vestigen van een tandarts. De schuld op het sportterrein is afgelost W.O.K. wordt tijdens de jaarvergadering opgericht, dit om de activiteiten in het dorp te bundelen.
Juni. Men schrijft een brief naar de Ver. van Tandheelkunde i.v.m. vestigen tandarts, Men krijgt als antwoord dat er op het moment een tandartstekort is, het kan dus wel even duren. Men heeft contact met de FRAM om de bus te laten stoppen bij ZH. Oranjeoord

1977
Aylvastate bestaat 12 ½ jaar. Er wordt namens de dorpsbewoners een aquarium aangeboden.

1978
Contributie fl 5,00
Als proef begint men met een “klachten ½ uurtje” voor inwoners, Dit vooraf gaand aan de vergaderingen.

» 1959-1969
15 juni 1959
Oprichting Dorpsbelang Witmarsum Lidmaatschap fl.1.00 per jaar. Start met 60 leden na eerste vergadering
Eerste plannen: IJsbaan en Sportterrein10 September 1959
Na ledenwerfactie 220 leden28 October 1959
Bejaarden sociëteit opgericht
Winter ’59-’60. Terrein van Katstra wordt “kinderijsbaan”

29 Februari 1960
Eerste Algemene jaarvergadering

5 februari 1960
Bushokje Kievitshorne wordt overgedragen aan DB door “Elck wat Wils”. De zoon van dhr. Wesselius wordt gevraagd dit schoon te houden. Hij krijgt hiervoor 10 cent per week. Dit loon wordt 1 maal per jaar betaald, en wel in oktober door storting op zijn boekje van de Boerenleenbank Witmarsum.

October 1963
Op de Algemene Ledenvergadering wordt een Sportcommissie opgericht ten behoeve van het sportterrein. Bewoners kunnen aandelen kopen voor het sportterrein

1966
400 leden
Men streeft naar openstelling sportterrein in 1968

27 Mei 1968
Er wordt voor het eerst gesproken over een zwembad?DB maakt zich sterk voor behoud van de Molen

28 September 1968
Opening Sport terrein

September 1968
DB wensen:
Zwembad
Dienstencentrum
Sporthal
Tennisbaan
Camping
Om dit alles mee te financieren wordt in oktober gestart met De W.G.B. (Witmarsumer Gemeenschaps Bijdragen)

November 1968
Zwembad commissie opgericht, Men wil de molen bij het zwembad betrekken als bv. restaurant

1968
Contributie fl 1.50

Wist je dat?

Er ook een Witmarsum in Brazilië ligt?

Witmarsum is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina. De gemeente telt 3.584 inwoners (schatting 2009).

De plaats is door Duitse mennonieten, die zich in het begin van de twintigste eeuw hier vestigden, vernoemd naar de geboorteplaats van Menno Simons, Witmarsum in Friesland.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Witmarsum_(Brazilië)