Het doel van de vereniging is de bevordering en het behoud van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Witmarsum. Dat doen we door ons te richten op:

  • het verbeteren van de leefomgeving, zoals welzijn, wonen en werken van de lokale gemeenschap in Witmarsum;
  • het bevorderen van de betrokkenheid van burgers bij de vormgeving en inrichting van de leefomgeving;

Het bestuur hanteert de volgende uitgangspunten bij het opstellen en uitvoeren van zijn beleid:

  • •bij alle beslissingen die worden voorbereid of genomen dient de zorg voor de mens, de inwoner van Witmarsum, centraal te staan;
  • het “dorpse karakter” van Witmarsum dient bewaard te blijven;
  • behoud en verbetering van het huidige voorzieningenniveau en de ons omringende natuur hebben hoge prioriteit.

Wist je dat?

De Koepelkerk in 1633 werd gebouwd in opdracht van Tjaerd van Aylva ter vervanging van een kerk uit de 13e eeuw die in 1631 met uitzondering van de zadeldaktoren door noodweer onherstelbaar werd beschadigd. In 1661 brandde de toren af. Deze werd vervangen door een toren met spits, maar in 1819 afgebroken. Het schip kreeg aan beide zijden een driezijdige sluiting en in het midden een achtkante dakruiter met koepel met twee klokken, een kleine klok uit 1433 en een grote uit 1656 van Jurjen Balthasar.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Koepelkerk_(Witmarsum)