Het doel van de vereniging is de bevordering en het behoud van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Witmarsum. Dat doen we door ons te richten op:

  • het verbeteren van de leefomgeving, zoals welzijn, wonen en werken van de lokale gemeenschap in Witmarsum;
  • het bevorderen van de betrokkenheid van burgers bij de vormgeving en inrichting van de leefomgeving;

Het bestuur hanteert de volgende uitgangspunten bij het opstellen en uitvoeren van zijn beleid:

  • •bij alle beslissingen die worden voorbereid of genomen dient de zorg voor de mens, de inwoner van Witmarsum, centraal te staan;
  • het “dorpse karakter” van Witmarsum dient bewaard te blijven;
  • behoud en verbetering van het huidige voorzieningenniveau en de ons omringende natuur hebben hoge prioriteit.

Wist je dat?

Witmarsum een terpdorp is dat is ontstaan in de vroege Middeleeuwen en waaromheen flinke buurten zijn gegroeid. Het komt voor het eerst in de bronnen voor in 1270, maar archeologische vondsten wijzen op een veel oudere bewoningsgeschiedenis.

Lees verder bij de bron:
Bron: https://www.frieslandwonderland.nl/friesland/plaats/witmarsum